Alapszabály

OROSHÁZI KINIZSI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

2016. január 30. napján meghozott változásokkal

A változások szövege dőlt vastag betűvel szedve

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

Az egyesület neve:                                OROSHÁZI KINIZSI HORGÁSZ EGYESÜLET

Az egyesület rövidített neve:                  OROSHÁZI KINIZSI HE

Székhelye:                                                          5900 Orosháza Kossuth utca 1.

Pecsétje:                                                 Köralakban az egyesület neve és alakulásának éve,

középen pedig egy hal rajza

Alapítva 1954. évben.

2.§

Az egyesület célja:

a)      A horgászsport gyakorlása, fejlesztése, népszerűsítése.

b)      Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászati lehetőségek           biztosítása

c)   A tagoknak a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, és a horgászerkölcs szabályainak             tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése.

3.§

Az egyesület tevékenysége:

a)      Biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket.

b)      Halászati jogot gyakorol az egyesület vízterületein.

c)      Biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások és az országos Horgászrend szabályinak megtartását.

d)      Segíti a hatóságokat az orvhorgászat megakadályozásában, valamint a vizek tisztasága és természet védelmében.

e)      Rendszeres lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítására.

f)       Halfogó és egyéb sportversenyeket rendez.

4.§

1)      Az egyesület a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének tagjaként működik.

2)      Az egyesület és a szövetség kapcsolataira a szövetség alapszabály az irányadó.

AZ EGYESÜLET TAGJAI

5.§

1)      Az egyesület rendes tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi   személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely §  nyilatkozik belépési szándékáról,

§  elfogadja az egyesület célját (céljait)

§  az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja.

§  az egyesület taggá választ A taggá választásról az alapszabály rendelkezése szerint határozhat a vezetőség.

2)      Az egyesületnek lehetnek tiszteletbeli tagjai is. Az egyesület tiszteletbeli tagja olyan természetes személy lehet, aki kimagasló szakmai tudásával segíti az egyesület munkáját. A tiszteletbeli tag erkölcsi támogatást nyújt az egyesület részére.

Az egyesület tiszteletbeli tagjává olyan személy válhat, aki/amely

 

§  az egyesület célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat

tevékenységet

§  az egyesület az egyesületi célok előmozdítása érdekében végzett tevékenységéért

tiszteletbeli taggá választ

§  a tiszteletbeli tagságot elfogadja

 

A tiszteletbeli taggá választásról, az alapszabály rendelkezése szerint határozhat a

vezetőség.

 

3)     Az egyesület pártoló tagjává olyan személy válhat, aki/amely

§  az egyesület pártoló tagja kíván lenni,

§  az egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja

§  az egyesület pártoló taggá választ.

 

A pártoló taggá választásról, az alapszabály rendelkezése szerint határozhat a vezetőség

 

4)  Az egyesületnek lehetnek jogi személy tagjai is. Jogi személy esetében ennek részletes

feltételeit az egyesület vezetősége és a jogi személy között megkötött együttműködési

megállapodás szabályozza.

 

5)      Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma

alatt, valamint egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt.

 

6)      Ifjúsági tagként lehet felvenni a 14 és 18 év közötti fiatalokat. A gyermekhorgászok csak

a szülők írásbeli beleegyezése után léphetnek be az egyesületbe.

 

7)      Amennyiben indokolt valamennyi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, illetve tartós külföldi szolgálatot teljesítők, vagy tartósan betegek az egyesületi tagság megőrzése érdekében, az egyesület tagjaként tagdíjkedvezményt kaphatnak. Az ebben az estben fizetendő folyamat fenntartási díj az éves tagdíj. A folyamatfenntartás maximális időtartama 3 év lehet.

 

8)      Az egyesületnek nem magyar állampolgár is lehet tagja.

 

 

 

6.§

 

1)      A belépési szándékot a tagnyilvántartó-lap kitöltésével és annak aláírásával kell kinyilvánítani.

 

2)      A tagfelvételről a vezetőség dönt. A tag a tagfelvételit elutasító vezetőség határozat ellen, a határozatnak a tag részére igazolt módon történt közléstől kezdődő 15 napon belül élhet jogorvoslattal a közgyűléshez, amely azt a soron következő ülésén bírálja el.

 

3)      A tag a közgyűlés által meghatározott éves tagdíj fizetésére kötelezett. Az éves tagdíj mértéke 3000 Forint

 

 

7.§

 

1)      A tagokat az alapszabályban foglalt jogok és kötelezettségek egyenlő arányban illetik meg ill. terhelik.

 

2)      A rendes tagok jogai:

 

a)      a közgyűléseken részt vehet, személyes tanácskozási, – indítványozási – és szavazati jogot gyakorolhat, tevékenyen közreműködik az egyesület munkájában, valamint segíti azt feladatai teljesítésében,

b)      ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz és más horgász egyesületnek nem tagja, akkor ezen egyesület bármely tisztségére választható,

c)      a közgyűlésen napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet,

d)       kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét

e)       jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait,

f)        választhat és választható az egyesület szerveibe,

g)       a vezetőségi ülésen jelen lehet

h)       a vezetőségi ülésen a napirendi pontok vonatkozásában felszólalhat,

i)         az egyesület tisztségviselőihez vagy testületeihez kéréssel, javaslattal fordulni.

j)          az egyesület rendezésében tanfolyamokon, előadásokon, versenyeken és más   rendezvényen részt venni

k)       az egyesület útján horgászati alapokmányokat igényelni, állami horgászjegyet váltani, területi engedélyeket vásárolni

l)         az állami horgászjegy birtokában, a tagi kötelezettségek teljesítése esetén, az egyesület, illetve KHESZ vízterületein éves engedély ellenében horgászni.

m)     a MOHOSZ szövetségi rendszerében (MOHOSZ és tagszövetségei, azok tagegyesületei) horgászigazolvánnyal és Tagsági lap bélyeggel regisztrált horgászként a szervezeti rendszerben kialakított kedvezményes horgászati és egyéb szolgáltatásokat igénybe venni

n)       Az Országos és Megyei Szövetség, valamint az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni.

 

 

3)      A rendes tagok kötelesek:

 

a)      az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés, a vezetőség és az egyesület választott testületeinek határozatait betartani,

 

b)       a tagdíjat és egyéb előírt díjakat az egyesület pénztárába határidőre befizetni,

 

c)       az egyesületi vagyont megvédeni,

 

d)       Az egyesület által szervezett közösségi munkába részt venni,

 

e)       A tagok kötelesek tevékenyen részt venni az egyesület munkájában és segíteni a feladatai

teljesítésében.

f)        A horgászatra vonatkozó jogszabályokat az Országos és a Helyi Horgászrendet és egyesületi vizek helyi horgászrendi előírásait betartani.

 

g)       A fogási naplót előírás szerint vezetni és az azon megjelölt határidőig le kell adni. Aki ezen kötelességének nem tesz eleget az jogszabályt sért, illetve megszegi a fogási napló kiadójának, egyesületének erre vonatkozó előírásait.

 

h)      A tag köteles a vizek és a környezet tisztasága felett őrködni. Az esetleges környezet- és

vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalatait haladéktalanul közölni kell az egyesület

vezetőségével, a vízterület hasznosítójával.

 

Az egyesület rendes tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.

 

4)      Az egyesület közgyűlése a helyi sajátosságoknak megfelelően további jogokat és kötelezettségeket is megállapíthat.

 

 

TISZTELETBELI ÉS PÁRTOLÓ TAGOK

 

8.§

A tiszteletbeli és a pártoló tag az egyesület szerveibe nem választhat, az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt, köteles betartani az egyesület alapszabályát, végrehajtani a közgyűlés és a vezetőség határozatait.

 

1)      A pártoló tagok jogai:

 

A természetes személy pártoló tagok személyesen, jogi személy pártoló tagok, pedig képviselőjük útján.

§  tanácskozási joggal vesznek részt az egyesület közgyűlésén, ahol javaslatokat, észrevételeket tehetnek a működéssel kapcsolatban,

§  részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben /pl. rendezvényen való kedvezményes részvétel/.

 

2)       A pártoló tagok kötelesek:

 

§  az Alapszabályt betartani, végrehajtani a közgyűlés és a vezetőség határozatait

§  a vállalt támogatást nyújtani

 

3)      A tiszteletbeli tagok jogai:

§  részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben /pl. rendezvényen való kedvezményes részvétel/.

§  tanácskozási joggal vesznek részt, személyesen vesznek részt az egyesület közgyűlésén, ahol tanácskozási, javaslattételi joggal élhetnek észrevételeket, tehetnek a működéssel kapcsolatban

 

4)      A tiszteletbeli tagok kötelesek az Alapszabályt betartani, végrehajtani a közgyűlés és a vezetőség határozatait.

 

 

TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE

 

9.§

1)      A tagság megszűnik, ha a tag az egyesületből kilép:

§  a kilépésről írásban kell nyilatkozni

§  a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni

§  a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg

 

A kilépés a tagot terhelő vagyoni kötelezettség teljesítése alól nem mentesít.

 

2)       A tagság megszűnik, ha a tagot a közgyűlés az egyesületből kizárja.

 

A tagot az egyesületből ki lehet zárni, ha

§  az alapszabály rendelkezéseit megsérti vagy

§  az egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít

 

A tagot az egyesületből kizárni csak a közgyűlés által elfogadott határozatban (fegyelmi

szabályzatban) meghatározott eljárás lefolytatást követően lehet.

 

A tagot az egyesület elnöke írásban, igazolható módon értesíti a kizárás megindításáról.

A közgyűlés biztosítja, az érintet tag számára a védekezés lehetőségét, amely alapján személyesen

nyilatkozatot tehet a közgyűlésen, bizonyítási eszközzel élhet (pl. tanúk meghallgatását,                                   okiratot mutathat be), írásbeli beadványt nyújthat be, jogi képviselőt vehet igénybe. A       kizáró            határozatot annak elfogadását követő öt napon belül az elnök írásban, ajánlott tértivevényes

levélküldemény útján vagy az átvételt igazolható egyéb módon kézbesíti a kizárással érintett

tagnak. A kizáró határozatban köteles az egyesület a kizárás indokairól

a tagot tájékoztatni.

A közgyűlés kizáró határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye.

 

3)      A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell:

§  halála esetén,

§  megszűnése esetén

 

A tag a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha a

vezetőség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta 15 napos teljesítési határidő

mellett  a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el.

§  a vezetőség törlést elrendelő határozatát a vezetőségnek közölni kell a taggal,

§  ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az egyesület tagjai közül törlik, tagsága az egyesületben megszűnik

 

4)      Megszűnik a tagsági viszony a tagsági viszony egyesület általi felmondásával. Amennyiben a tag nem felel meg az alapszabályban meghatározott tagsági feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról a közgyűlés határoz.

 

5)      Tagsági viszony megszűnése estén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.

 

6)      Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag – különleges jogállású tag (pártoló tag, tiszteletbeli tag) csak érintettsége esetén – a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

 

10.§

Az egyesület szervei:

a.)    Közgyűlés

b.)    Vezetőség

c.)    Felügyelő Bizottság

d.)    Fegyelmi Bizottság

 

A vezetőség a felügyelő és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói

A b.), c.) pontokban felsorolt szervek tagjai közé a közügyek gyakorlásától el nem tiltott, magyar

és más állampolgár egyaránt választható.

 

 

KÖZGYŰLÉS

 

11.§

1)      Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)      döntés az alapszabály elfogadásáról és módosításáról,

b)      döntés az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának tárgyában

c)      döntés az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztásáról és visszahívásáról, valamint díjazásukról(ezen belül az egyesület elnökét), a felügyelő bizottság elnökét és tagjait és a fegyelmi bizottság elnökét és tagjait,

d)      döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról,

e)      döntés a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról, megállapítja a belépési és egyéb díjakat,

f)       döntés a vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása tárgyában,

g)      az egyesület éves költségvetésének megállapítása,

h)      meghatározza a megválasztandó testületek létszámát,

i)        megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját, és meghatározza munkájának további irányítását, jóváhagyja munkaprogramját

j)        beszámoltatja munkájáról a felügyelő- és a fegyelmi bizottságot,

k)      meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka mértékét, módját, illetve annak pénzbeli megváltási rendjét

l)        megállapítja a kezelésében lévő vízterületek horgászrendjét,

m)    másodfokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében,

n)      döntés a horgászrend és a fegyelmi szabályzat elfogadásáról és módosításáról.

o)      gyakorolja a vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogokat, ha azok az egyesülettel munkaviszonyban állnak

p)      azon szerződések jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelő-bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt

q)      a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok a vezető tisztségviselők és a felügyelő-bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről szóló döntés

r)       végelszámoló kijelölése

 

 

2)      A közgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. Ha egy tag az ügyben nem szavazhat, az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során őt figyelmen kívül kell hagyni.  A határozat meghozatalánál nem szavazhat az, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít, akivel a határozat alapján szerződést kell kötni, aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, akinek olyan a hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja, aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. A közgyűlés ülései nem nyilvánosak.

 

3)      A vezetőség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új vezetőségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni.

 

4)      A közgyűlés jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztja, az

határozatait a határozatok tárában közzé kell tenni.

 

5)      A tagok döntése szerint a 11. 2 ponttól eltérően meghatározható szavazati arány

 

§  Törölve

§  a vezetőség valamely tagjának visszahívásához az összes tag több, mint fele

§  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásához az összes tag több, mint a felének  szavazata szükséges,

§  az alapszabály módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges

§  az egyesület céljainak módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges

 

6)      A közgyűlés levezető elnököt választ

 

7)      A közgyűlés összehívása: évente legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést az elnök meghívó útján hívja össze. A meghívó tartalmazza az egyesület nevét és székhelyét, a közgyűlés idejének és helyének megjelölését valamint a napirendet. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben kialakíthassák álláspontjukat. A közgyűlést az egyesület székhelyén kell megtartani. A meghívónak a közgyűlés kezdő napját 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell a tagokhoz megérkeznie, biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek és a javaslattételre legalább 5 (öt) napot kell biztosítani. A meghívót ki kell küldeni a tagoknak vagy meg kell jelentetni a helyi újságban és a székhely üzenő falán és a jegyértékesítő helyeken. A meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Amennyiben a napirend kiegészítéséről az elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.  Ha a közgyűlés nem került szabályszerűen összehívásra, akkor tarthatja meg az ülését, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult megjelent és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.  A közgyűlés csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozhat határozatot, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

 

 

 

8)      Rendkívüli közgyűlést kell tartani akkor, ha

a)      az egyesület tagjainak legalább két tizede az ülés céljának és okának megjelölésével írásban kéri,

b)      a bíróság elrendeli,

c)      a Felügyelő Bizottság indítványozza,

d)      a vezetőség indítványozza

e)      az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi

f)       az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni vagy

g)      az egyesület céljainak elérése veszélybe került

 

9)      A közgyűlés ülésén az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl.

 

 

10)   Megismételt közgyűlés:

§  akkor lehet tartani, ha közgyűlés nem határozatképes,

§  kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatók meg,

§  a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza,

§  az eredeti közgyűlés meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni

§  tag kizárásáról, egyesület más egyesülettel való egyesülésről, feloszlásáról csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint fele részt vesz.

A megismételt ülés a határozatképtelen ülést követően félórával, az eredetivel azonos

napirenddel hívható össze, amelyet fel kell tüntetni az eredeti meghívóban.

 

 

AZ EGYESÜLET ÜGYINTÉZŐ ÉS KÉPVISELETI SZERVE

12.§

 

A vezetőség

1)      Az ügyintéző és képviseleti szerv megnevezése vezetőség.

Az ügyintéző és képviseleti szerv tagjai a közgyűlés döntése szerint 5 évre kerülnek

megválasztásra.

2)      Vezetőségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik

kizáró ok alá.

 

A Vezetőség tagja az a természetes személy lehet,

a)      aki nagykorú, és akinek a cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták

b)      a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c)      aki

ca) magyar állampolgár, vagy

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és

tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és

tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény

hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási

engedéllyel rendelkezik.

d)      Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, nem lehet vezető tisztségviselő mindaddig, amíg a a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült

e)      akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, nem lehet vezető tisztségviselő. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató egyesületnél nem lehet a vezetőség tagja

f)       az eltiltást kimondó határozatban megjelölt időtartamig nem lehet a vezetőség tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől

3)      A vezetőség 9 fős, amelynek tagjai a közgyűlés által választott elnök, két alelnök, titkár és a közgyűlés által választott gazdasági vezető és további 4 fő vezetőségi tag. A közgyűlés két póttagot is választ, akik automatikusan belépnek a vezetőség sorába, ha valamely vezetőségi tagnak megszűnik a vezetőségi tagsági jogviszonya. A vezetőségi tagok megválasztása nyílt szavazással történik.

 

4)      A vezetőségi tagság megszűnése:

·         a tisztségről való lemondással ( lemondást a vezetőség ülésén kell bejelenteni jegyzőkönyvben rögzíteni kell, vagy a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni.

·         visszahívással

·         határozott időre választott vezetőség esetén a határozott idő lejártával (határozott időre választott vezetőség esetén – ha a vezetőség tagjai közül a tagok valamelyikének vezetőségi tagsága – annak lejártát megelőzően – megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.)

·         a vezető tisztségviselő halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével

·         a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával

·         a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével

 

5)      A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben.

A vezetőség tagjai az alábbi személyek:

 

Név:Bozsár Lajos János

Cím:5900 Orosháza, Akáfa utca 17.

Tisztség: elnök

 

Név:Jónás István

Cím:5900 Orosháza Iglói u.51/b

Tisztség: alelnök

 

Név:Stübe Ferenc

Cím:5900 Orosháza Rózsa u.28.

Tisztség: alelnök

 

Név:Pelle Zsolt

Cím:5900 Orosháza Iglói u.59.

Tisztség: titkár

 

Név: Csizmadiáné Pardi Zsuzsanna

Cím: 5900 Orosháza Rákóczi u. 6. 7. em 38.

Tisztség: gazdasági vezető

 

Név: Samu József

Cím: Orosháza, Juhász Gyula utca 49.

Tisztség: vezetőségi tag

 

Név: Fejes Gyula Zsolt

Cím:5900 Orosháza Kossuth L.u.23.

Tisztség: tag

 

Név:Czakó Dávid Fidél

Cím:5900 Orosháza Iglói u.53/a

Tisztség: tag

 

Név:Vojtek Edit

Cím:5900 Orosháza Huba u.18. 1/2

Tisztség: tag

 

Név: Erős Sándorné

Cím:5900 Gádoros, Otóber 6 utca 2.

Tisztség: póttag

 

VEZETŐSÉG FELADATAI, DÖNTÉSI RENDJE

 

 

13.§

1)      A vezetőség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe

 

2)      A vezetőség feladata:

a)      Kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát.

b)      Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított körben.

c)      Javaslatot tesz az egyesületi tagdíj meghatározására.

d)      Határoz a tagok felvétele és törlése ügyében.

e)      Első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, másodfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyébe.

f)       Gazdálkodik az egyesület kezelésében /tógazda/ lévő vízterületeken, összefogja és irányítja azok tevékenységét.

g)      Megállapítja a horgászversenyek, valamint más rendezvények időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit, bíráit.

h)      Kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét, a rendezett horgászversenyeken és más rendezvényeken való részvétel esetén.

i)        Kinevezi illetve szerződést köt az egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.

j)        A költségvetéskeretében megállapítja a kiemelkedő mértékű munkát végző tagok jutalmazását, illetve az egyesület alkalmazottainak fizetését.

k)      A közgyűlés elé terjeszti a horgászrendben szükségessé váló módosításokat, és a horgászrendben átvezeti az elfogadott változásokat.

l)        előkészíti az egyesület beszámolóit és azokat a közgyűlés elé terjeszti

m)    előkészíti az egyesület éves költségvetését és azt a közgyűlés elé terjeszti

n)      előkészíti az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakítását és a tisztségviselők megválasztását

o)      nyilvántartja az egyesület tagságát

p)      megőrzi az egyesület működésével kapcsolatos iratokat

q)      az egyesületet érintő megszűnési ok fennállását vizsgálja és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedéseket, megteszi

r)       dönt a tagfelvételről

 

3)      A vezetőség évente legalább 4 (négy) alaklommal rendes ülés tart.

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt,

§  a vezetőség tagjainak legalább 50%-a az ülés céljának megjelölésével kéri,

§  az egyesületi elnök szükségesnek tartja

§  a felügyelő bizottság szükségesnek tartja

 

4)      A vezetőségi ülést az egyesületi elnök, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze és látja el az elnöki feladatot. A napirendet is tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal korábban a vezetőség valamennyi tagjának írásban, az átvételt igazolható módon kell megküldeni.

 

5)      A vezetőség üléseire a választott tagokon kívül meg kell hívni a felügyelő és a fegyelmi

bizottság elnökét is tanácskozási joggal.

 

6)        A vezetőség határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

 

7)      A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet vezet, a jegyzőkönyvet a vezetőségi tagok írják alá, a vezetőség határozatait közzé kell tenni a határozatok tárában

 

8)      A vezetőség döntéseiről határozatot hoz, a vezetőség tevékenységéről éves beszámolót készít.

 

14.§

 

1)      A határozathozatal rendje:

a)      az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni,

b)      a jegyzőkönyvet a vezetőségi ülés esetén a vezetőség tagjai, közgyűlés esetén a levezető elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá,

c)      a vezetőség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja,

d)      a határozatokat nyilván kell tartani

e)      a közgyűlés az egyesületből való kizárásra irányuló eljárás szabályait tartalmazó belső szabályzatot határozatban fogadja el.

 

2)      Az egyesület képviselete:

Az egyesületet az elnök – távollétében az alelnök – önállóan képviseli.

3)      Az egyesületi tagdíj:

A tagdíjat meg kell fizetni – a közgyűlés döntése szerint –

§  a fizetési számlára átutalással és/vagy

§  készpénzben átadni az egyesület elnöknek.

 

 

AZ EGYESÜLET ELNÖKE

 

15.§

1)      A vezetőséget bármikor, de legalább évente négy alkalommal össze kell hívnia.

Az összehívás módja: a vezetőséget írásban, igazolható módon, vagy rövid úton telefonon,

vagy elektronikus levélben kell összehívnia, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni,

amely a vezetőség hatáskörébe tartozik.

 

2)      Az elnök feladatai:

a)      a közgyűlést és a vezetőségi üléseit bármikor összehívhatja, és az üléseken elnököl,

b)      a kiadások számláit ellenőrzi,

c)      megbízóleveleket ad ki,

d)      intézkedéseit a közgyűlés, vagy a vezetőség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban,

e)      kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol

f)       vezeti a pénztárkönyvet

g)      kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait,

h)      vezeti az egyesület tagnyilvántartását,

i)        vezeti a határozatok tárát,

j)        képviseli az egyesületet, illetve a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével,

k)      ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,

l)        a költségvetés keretei között utalványozási jogot gyakorol.

 

4)      Az egyesületi elnököt munkájában a titkár segíti, akadályoztatása esetén az alelnök

helyettesíti. Az alelnökök feladatai:

–          helyettesítik az elnököt akadályoztatása esetén,

–          haltelepítések koordinálása és ellenőrzése a titkárral közösen,

–          az egyesület rendezvényeinek szervezése,

–          internetes honlap naprakész vezetése,

–          halfogó versenyek szervezése és lebonyolítása.

 

 

EGYESÜLET TITKÁRA

16.§

 

Az egyesület titkára:

a)      Segíti az egyesületi elnököt feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban átruházott munkafeladatokat.

b)      Előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket.

c)      Gondoskodik a közgyűlés és a vezetőségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről.

d)      Irányítja, illetve ellátja az egyesület szerveinek írásbeli teendőit.

e)      Szervezi az egyesület rendezvényeit és a haltelepítést.

 

 

AZ EGYESÜLET GAZDASÁGI FELELŐSE

17.§

 

Az egyesület gazdasági felelőse:

Intézi az egyesület gazdasági ügyeit, az egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és a

vezetőségnek rendszeresen beszámol.

 

A pénz- és vagyonkezelésről okmányolt számadásokat készít. Elkészíti az éves költségvetést,

a vagyonmérleget, és azokat a vezetőség, majd a közgyűlés elé terjeszti, kiadja a horgászati

engedélyeket, együttműködik a KHESZ ügyintéző szervével, a SZÁK programban regisztrál.

 

 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

18.§

 

A Felügyelő Bizottság:

1)      A Felügyelő Bizottság az egyesület törvényes működését felügyelő ellenőrző szerv, tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés ötévi időtartamra választja meg, ők az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be.

2)      A Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek. A Felügyelő Bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésén.

3)      A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét és éves ellenőrzési programját maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alaklommal ülésezik. A Felügyelő Bizottság ülését a Felügyelő Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén bármely tagja hívja össze. A napirendet is tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal korábban a Felügyelő Bizottság valamennyi tagjának írásban igazolható módon kell megküldeni. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van az ülésen. A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel- két felügyelő-bizottsági tag jelenléte esetén egyhangú szavazással – hozza meg.

4)      A Felügyelő Bizottság ellenőrzi:

a)      az egyesület alapszabály szerinti működését,

b)      a vezető testületek határozatainak és állásfoglalásainak végrehajtását,

c)      a jogszabályok előírásainak megtartását,

d)      a költségvetés végrehajtását, a gazdálkodás rendszerére vonatkozó szabályok

betartását, az egyesület kezelésében lévő vagyon működtetését,

e)      negyedévenként a pénz- és anyagkezelést, számviteli fegyelem megtartását.

 

5)      A Felügyelő Bizottság köteles évente megvizsgálni az egyesület költségvetésének végrehajtásáról készített költségvetési beszámolót, valamint a pénzügyi mérleget, és megállapításairól a közgyűlésnek jelentést kell tennie.

6)      A Felügyelő Bizottság tevékenységét testületileg, illetve legalább két tagja útján látja el, vizsgálataihoz szakértőket is igénybe vehet. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni.

7)      A Felügyelő Bizottság megállapítása esetén, annak jellegétől függően, az alábbi intézkedéseket teheti:

a)      kisebb hiányosságokra írásban felhívja az elnök figyelmét és rámutat a követendő eljárásra,

b)      súlyosabb hiányosság megállapítása esetén írásban tájékoztatja az illetékes testület, az egyesület elnökét, és kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét. Ha a kezdeményezés 30 napon belül nem vezet eredményre, vagy ha az ellenőrzés a Vezetőség tevékenységével kapcsolatban állapít meg súlyosabb hiányosságokat, a Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a közgyűlés összehívását. Ennek elmulasztása esetén, vagy azonnali intézkedést igénylő esetben, a Felügyelő Bizottság összehívhatja a vezetőséget, a közgyűlést. Ennek sikertelensége esetén a Felügyelő Bizottság írásban haladéktalanul tájékoztatja a törvényességi ellenőrzést ellátó ügyészséget.

8)      A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő-bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki, vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője. A felügyelő-bizottság tagjai a bizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelő-bizottság tagjai az egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. A felügyelő-bizottsági tagság a tagsági jogviszony elfogadásával jön létre.  A felügyelő-bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a felügyelő-bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az elnökhöz intézi. A felügyelő-bizottság tagjai:

 

Név:       Gombkötő Lajos

Lakcím: 5900 Orosháza Szent István u.53.

Tisztség: elnök

 

Név :      Sonkolyos Ágnes

Lakcím: 5925 Gerendás, József A u. 28.

Tisztség: tag

 

Név:       Papp Mihály

Lakcím: 5900 Orosháza Kossuth u. 28. 1/1

Tisztség: tag

 

9)      A felügyelő-bizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlés ülésén ismertetni. A felügyelő-bizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelő-bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem megfelelő teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben.

 

 

FEGYELMI BIZOTTSÁG

19.§

A Fegyelmi Bizottság:

 

1)      A Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés ötévi időtartamra választja

2)      A Fegyelmi Bizottságnak 3 tagja van

3)

Név: Zahorecz Pál

Cím:5900 Orosháza Balassa Pál u. 33/B

Tisztség: elnök

 

Név:

Cím:

Tisztség:

 

Név:Gojdár István

Cím:5900 Orosháza Hosszú u.56.

Tisztség: tag

 

4)      A Bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, illetve a Felügyelő Bizottság tagjai

5)      A Bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, valamint a vezetőség és a Felügyelő Bizottság fegyelmi ügyeiben, az elnök kivételével.

6)       A Bizottság eljárásaiban az egyesület Fegyelmi Szabályzatban foglaltakat alkalmazza.

7)       A Bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási gyakorlatról a vezetőséget, a közgyűlésen beszámol munkájáról.

8)      A Fegyelmi Bizottság tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek. A Fegyelmi Bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésén.

9)      A Fegyelmi Bizottság ügyrendjét és éves ellenőrzési programját maga állapítja meg. A Fegyelmi Bizottság szűkség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Fegyelmi Bizottság ülését a Fegyelmi Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén bármely tagja hívja össze. A napirendet is tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal korábban a Fegyelmi Bizottság valamennyi tagjának írásban, az átvételt igazolható módon kell megküldeni. A Fegyelmi Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van az ülésen. A Fegyelmi Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

10)  A Fegyelmi Bizottság tevékenységét testületileg, illetve legalább két tagja útján látja el, vizsgálataihoz szakértőket is igénybe vehet. Az ellenőrzésről a Bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni. Fegyelmi Bizottság megrovást  szabhat ki, illetve kezdeményezheti a tag kizárását.

 

 

 

 

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

20.§

 

1)      Az egyesület tagdíjának mértékét a vezetőség javaslatára a közgyűlés határozza meg.

2)      Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az utalványozás során az egyesület elnöke és egy vezetőségi tagja együttesen járhat el, és rendelkezhet a bankszámla felett. Az egyesület egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvényben meghatározott beszámolóját a gazdasági vezető készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el. Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet.

3)      Az egyesület jogi személy.

4)      Az egyesület vagyonát ingóságok, készpénz és követelések alkotják. Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az egyesület kezelésében lévő vízterületekre kiadott területi engedélyek díjából, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő egyéb bevételekből, valamint az esetleges szponzori támogatásokból áll. Az egyesület vagyonát a tagok által befizetett éves tagsági díjak, pártoló tagok támogatok önkéntes adományai, a vagyont képező ingó- és ingatlan vagyontárgyak, gazdasági társaságokban vagyonrészek, a halászati jog és egyéb vagyon értékű jogok képzik.

5)      Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.

6)      Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért az elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai felelősek.

7)      Tartozásaiért az egyesület saját vagyonával felel.

8)      Törölve

9)      Törölve

10)  Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az egyesület céljaival megegyező, vagy hasonló cél megvalósítására létrejött, orosházi működési területű közhasznú szervezetnek kell átadni. Amennyiben e közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg, a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont.   A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni

11)  Megszűnik az egyesület

§  ha határozott időre jött létre, a határozott idő lejártával,

§  ha megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és ezen feltétel bekövetkezett,

§  ha a tagok kimondják a megszűnését,

§  ha az arra jogosult szerv megszünteti ,

feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az egyesületet a nyilvántartásból törli,

§  ha az egyesület másik egyesülettel egyesül illetve egyesületekre szétválik,

§  az egyesület megvalósította célját vagy a cél megvalósítása lehetetlenné vált és új cél meghatározására nem került sor,

§  ha az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt.

 

 

 

21.§

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

 

22.§

Adatkezelési szabályok.

 

Az egyesület adatkezelése során az adatkezelésre vonatkozó általános törvényi és egyéb jogszabályi         előírásokat betartja.

Civil szervezetként a következő személyi adatokat tartja nyilván a tagjairól.

a)      a tagok neve, lakóhelye, születési hely és idő, anya születési neve,

b)      a tagok horgászigazolványának kelte, száma,

c)      a tagok állami jegyének sorszáma.

 

Valamennyi adatot körültekintően kell kezelni. Az egyesület címe és elérhetősége nyilvános adatot képez. Az egyesület a tagdíjairól kizárólag jogszabályban meghatározott esetben közöl adatot, a tagnyilvántartás nem nyilvános. A tagokról, a vezetőség tagjairól személyes adatokat csak jogszabály, vagy az érintett személy hozzájárulása esetén lehet kiadni.

 

 

23.§

 

Az egyesület törvényességi felügyeletét a Gyulai Törvényszék látja el.

 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény rendelkezései, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésében határozatot hozhat.

 

A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az egyesület Orosházán 2016. január 30. napján megtartott közgyűlésen meghozott 10/2016.(01.30.) Kgy sz. határozatával jóváhagyta és elfogadta.

 

 

 

 

Orosháza, 2016. január 30.

 

 

 

 

 

 

…………………………………..

elnök