Versenyszabályzat


OROSHÁZI KINIZSI HORGÁSZ

EGYESÜLET VERSENYSZABÁLYZATA

(ÉRVÉNYES: 2015. 01. 31-TŐL)

 


 

 

I.

RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

 

 1. Az egyesületi horgász versenyeket az egyesület rendezvény naptára szerint, a vezetőség megbízása alapján az Egyesület Versenyhorgász Bizottság (továbbiakban: EVB) írja ki, szervezi és rendezi meg.

Bizottság vezetője:       név                                               tisztség

Bizottság tagjai:

 • 1  név, tisztség
 • 2  név, tisztség
 • 3  név, tisztség
 • 4  név, tisztség
 • 5  név, tisztség

 

A tagokat a tisztviselők közül az EVB vezetője kéri fel. Az esetleges szankciók jogszerű alkalmazása érdekében nem lehet az EVB tagja a Fegyelmi Bizottság Elnöke és tagjai.

Az Egyesület hivatalosan felelős a versenyért, a szabályzatban foglaltak betartásáért, előzetes program készítéséért, a költségvetési oldal biztosításáért.

 1. A versenyeken csak azok a versenyzők vehetnek részt, akik tagjai az Egyesületnek és nem állnak tiltás alatt.

 

 1. A versenyek lebonyolításának rendje:

A versenyek nyílt, nevezéses, egyfordulós versenyek, amelyek konkrét időtartamát a Rendezvény naptárban foglaltak szerint kell betartani. Csak a helyszíni, személyes nevezés fogadható el. Az éves rendezvénynaptár tartalmazza az aktuális versenyek szervezési díjait

A versenyeket a tiszteletbeli tagok, pártolótagok, szponzorok, hozzátartozók, barátok a verseny zavarása, befolyásolása nélkül látogathatják, ennek betartását az EVB ellenőrzi, szabálytalanság esetén intézkedéseket tesz.

Az egyesületi versenyekre az egyesület elnöke által meghívott személyekkel való foglalkozást az elnök távolléte esetén az EVB vezetője szabályozza.

 1. A kijelölt versenyhelyek a résztvevők számára nem jelenthetnek veszélyforrást. A horgászhelyek kijelölésekor az EVB tagjai kötelesek ilyen irányú ellenőrzést tartani. A horgászhelyek verseny előtti rendbetétele, a horgászhatóság biztosítása az Egyesület vezetésének a feladata.

 

 1. A versenyek előtti haltelepítés engedélyezett, melyet az Egyesület Alapszabálya szerint kell ellenőrizni.

 

 1. Az egyesületi versenyeket lehetőleg a következő időpontok között kell megrendezni:

április 01. – április 15.

június 01. – június 15.

július 01- július 15.

szeptember 01. – szeptember 15.

A versenyek időpontjai indokolt esetben változhatnak. Anyagi lehetőségek függvényében más időpontokban többször is szervezhető verseny. A versenykiírást egyedül az EVB – egyeztetve az Egyesület vezetőivel – jogosult módosítani.

 1. Nevezés a versenyek kezdete előtti 1 óra időtartam alatt vagy a versenykiírás szerint lehetséges. A verseny megkezdése – hangjelzés – utáni nevezés csak méltányolható esetben, az EVB vezetője engedélyével fogadható el.

Aki nem regisztráltatta magát, nem vehet részt a versenyen.

 1. Az EVB vezetője gondoskodjon mozgáskorlátozott versenyző részére megfelelő horgászhely kijelöléséről. A mozgáskorlátozott versenyzőnek – amennyiben elfogadja – nem kell sorszámot húznia. Ha nem fogadja el a kijelölt helyet, akkor csak számhúzás alapján foglalhat el horgászhelyet. Minden verseny megkezdése előtt az EVB vezetője köteles gondoskodni a versenyzők eligazításáról. Az eligazításon a versenyzők részvétele kötelező.

 

 1. A kijelölt horgászhelytől eltérő helyen tilos horgászni. A kitűzött, számozott karók áthelyezése tilos.

II.

TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

 1. A technikai értekezletet a verseny megkezdése előtt 1,5 – 1 órával kell megtartani. Az értekezleten a versenyszabályzattól eltérő döntések nem hozhatók.

 

 1. Az értekezlet célja:

– az EVB esetében váratlan személyi változások (betegség stb…) helyszíni megoldása,

– sorsolás előkészítése,

– a sorsoláson csak a versenyben érintettek és a meghívottak vehetnek részt,

– a sorsoláson az EVB legalább egy tagjának jelen kell lennie,

– a versenyeken a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik, a sorsolási számot nem cserélhetik ki, új számot nem húzhatnak,

– húzási sorrend nem kerül sorsolásra

 

 1. A verseny megkezdése előtti utolsó 10 percben az alapozó etetés kézzel, etetőcsúzlival, etetőcsészével, spombbal, rakétával, dobócsővel megengedett. Etetésre semmilyen halfogásra alkalmas felszereléssel nem kerülhet sor. (pl.: etetőkosár horoggal)

 

 1. Ha a versenyen valamilyen körülmény veszélyezteti a résztvevőket – vihar, stb… – a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal félbe kell szakítani. A hangjelzés gyorsütemű, szaggatott jelzés 4-6 mp. A verseny folytatása csak a rendezők szóbeli értesítése után lehetséges. A verseny megszakításáról, folytatásáról az EVB vezetője dönt. Nem értékelhető időtartam esetén, (kevesebb, mint 1 óra) a versenyre kiírt feltételekkel, egy hét elteltével, ismételt telepítés nélkül kerül a verseny megszervezésre.

 

III.

A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

 1. A versenyek kezdési, befejezési időpontjai jelzése folyamatos hangjelzés 3-4 mp.

 

 1. Az EVB ellenőrzi a versenyzők horgászatát, a szabályok betartását. Az ellenőrzők kötelessége figyelmeztetni a versenyzőket az észlelt szabálytalanságokról. Súlyos szabálytalanság szankcionálási alapja az egyesület fegyelmi szabályzata.

 

 1. Az EVB gondoskodik a hallássérült versenyzők személyes tájékoztatásáról, illetve a legközelebbi versenyhelyen lévő versenyzők felkérése útján ad információkat – kiemelten a hangjelzésekről.

 

 1. A felszereléseket a kezdést jelentő hangjelzésig elő lehet készíteni, de csak a hangjelzés után szabad horgászni.

 

 1. A verseny kezdetéig halfogásra nem alkalmas eszközzel a vízmélység bemérhető, a haltartó a vízbe helyezhető.

 

 1. A versenyzők csak a horgászatban elfogadott természetes etetőanyagokat használhatnak. A horgászhelyről a versenyzők kötelesek a szemetet elszállítani.

 

 1. A versenyzőknek korlátlan számú botja lehet előkészítve, de egyszerre csak két bottal, a vonatkozó szabályok szerint horgászhatnak. Az előkészített botok felcsalizása tilos. Tilos a versenyeken a pergető horgászat, azonban úszós, vagy fenekező felszereléssel engedélyezett a rablóhalas horgászat.

 

 1. Az ellenőrzések megtagadása a versenyző azonnali kizárásával jár. A verseny helyszínének bejelentés, mérlegelés nélküli elhagyása is (versenyzés önhatalmú befejezése és távozás) ellenőrzés megtagadásának minősül.

 

 1. Az Egyesületi versenyeken a halradar és etető hajó használata tilos. Tilos minden olyan hangkeltés, (pld. hangos zenehallgatás), amely alkalmas más versenyzők horgászata zavarására.

 

 1. Ha a horog a hal fejére akadt a fogás érvényes. Amennyiben a hal fején kívül, más testrészébe akadt a horog a fogás érvénytelen a halat azonnal mérlegelés nélkül vissza kell helyezni a vízbe.

 

 1. Mozgáskorlátozott személy részére a szákoláshoz segítség adható.

 

 1. A verseny végének jelzése után a horgászkészségeket azonnal ki kell emelni a vízből. Csak a jelzés megszólalásáig kifogott hal kerülhet mérlegelésre. Kifogottnak az a hal tekinthető, amely a jelzés megkezdésekor már nincs a vízben.

 

 1. A mérlegelést 2-3 főből álló mérlegelő bizottságnak kell végeznie. Az egyik bizottsági tag a mérlegelési adatokat (jegyzőkönyvet) vezeti.

 

 1. A verseny alatti mérlegelt halakat a mérlegelő bizottság jelenlétében haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe. A verseny végén a halakat haltartó szákban kell vinni a mérlegeléshez, majd ezt követően visszaengedni a vízbe. A halak óvása érdekében a verseny alatt (24 órás verseny) többször is lehetséges a versenyhelyeken a mérlegelés.

 

 1. Mérlegeléskor a halak összsúlyát grammokban kell feljegyezni. A versenyzőknek a mérlegeléskor jelen kell lennie, a halak vízbe történő visszaengedését követően a súlyra vonatkozó reklamáció nem fogadható el.

 

 1. A fogott hal mérlegelésre más versenyzőnek nem adható át. Az ilyen sportszerűtlen magatartás észlelése estén nevezetteket ki kell zárni az egyesületi versenyekből.

 

 1. Az EVB-nek történő bejelentés, ellenőrzés, mérlegelés nélkül tilos elhagyni a verseny helyszínét. Étkezési, egészségügyi szünetekben fogásra alkalmas módon felszerelést a vízben hagyni tilos. Az ilyen szünetek alatt a szervezők minden elvárható tevékenységgel óvják a versenyzők horgászfelszereléseit, azonban az eltűnt felszerelésekért jogi felelősséget nem vállalnak.

 

 1. A horgászhelyről másik versenyző horgászhelye elé, illetve felszerelésén átdobni tilos. Az adott tavon rendezett versenyidőszak alatt – kifüggesztett időpontok – versenyen kívüli horgászat nem folytatható.

 

 1. Minden versenyzőtől elvárt a sportszerű versenyzés és a kulturált viselkedés.

 

 1. Az Egyesület azon tagjai, akik kettős, vagy többes egyesületi tagsággal rendelkeznek, természetszerűleg részt vehetnek a saját és más egyesületek versenyein.

 

 1. Az Egyesületen kívül szervezett versenyeken történő részvétel/képviselet költségvetési fedezet hiányában nem támogatható.

 

 1. A versenyszabályzat módosítására az egyesület közgyűlése jogosult.

 

IV.

SZANKCIONÁLÁS

 1. Figyelmeztetés alkalmazása az EVB részéről: azon csekély súlyú esetekben,

amelyek nem tartoznak a Fegyelmi Szabályzat hatálya alá.

 

 1. Kizárás a versenyből:

I/10. – 1 év

II/3. – jelen versenyből

III/8. – 1 év

III/16. – 2 év

III/17. – 1 év

 

A Fegyelmi Szabályzatba ütköző cselekmények szankcionálása a Fegyelmi Bizottság hatáskörébe tartozik.

 

 

V.

ÉRTÉKELÉS

 1. Az egyesület versenyein az össz-fogási súly dönt. Súlyegyenlőség esetén a nagyobb darabszám a döntő.

 

 1. A versenyek 1-3. helyezettjei – versenyenként eltérően – arany, ezüst, bronzérem, oklevél elismerésben részesülnek, a győztes vándorserleget kap illetve a helyezettek, tárgyjutalomban részesülhetnek. A szervezők, szponzorok több és egyéb díjakat is adhatnak. A vándorserleg háromszori – folyamatos – elnyerése végleges.

 

 1. A versenyekről az EVB jegyzőkönyvet (versenyértékelés) készít. A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.

 

 1. Az egyesületi versenyszabályzatnak a megyei szövetségi és az országos versenyszabályzattal összhangban kell lennie.

 

 1. Jelen szabályzat 2015. 01. 31. hatállyal lép érvénybe. Az Egyesület közgyűlése 2015. 01. 31. ülésén fogadta el.

 

 1. jelen szabályzat módosításait, kiegészítéseit a közgyűlés 2016.01.30-i ülésén megszavazta, azok érvényesek.

 

……………………………….                                       ……………………………….

Bozsár Lajos                                                          Pelle Zsolt

elnök                                                                   titkár

 

 

 

Készítette: Stübe Ferenc alelnök